ม่านพลาสติก บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง

0-2509-2363-5, 0-2116-8888
sales_blueworld@hotmail.com